OPENINGSDEAL - Sluit voor 1 november een abonnement af en profiteer levenslang van 15 euro korting!

Algemene voorwaarden


Artikel 1: Definities

1.1 Overload: Overload Besloten Vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82411581.

1.2 Lid: de wederpartij die een overeenkomst met Overload sluit.

1.3 Lidmaatschap: de overeenkomst tussen Overload en het Lid.

1.4 Ingangsdatum: de met Overload overeengekomen ingangsdatum van het Lidmaatschap.

1.5 Contracttermijn: de looptijd van het Lidmaatschap, aanvangende op de Ingangsdatum, eventueel stilzwijgend verlengd en derhalve doorlopend voor onbepaalde tijd.

1.6 Abonnementsgeld: de door het Lid aangegane betalingsverplichting die is verbonden aan het Lidmaatschap.

1.7 Huisregels: de in de sportschool geldende (gedrags)regels en voorschriften.

1.8 Personal Training Activiteiten: het begeleiden van één of meer Leden, ongeacht of dit tegen betaling dan wel om niet plaatsvindt, bij het uitvoeren van fitness-, sport- of soortgelijke activiteiten.

Artikel 2: Algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (toekomstige) overeenkomsten waarbij Overload goederen of diensten onder welke benaming dan ook levert.

2.2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

2.3. Overload behoudt zicht het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden 1 maand van tevoren bekend gemaakt op deze pagina.

Artikel 3: Lidmaatschap

3.1 Het Lidmaatschap komt tot stand door inschrijving.

3.2 Inschrijving door een wettelijk vertegenwoordiger is vereist indien het potentiële lid de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Aldus wordt toestemming gegeven door die wettelijk vertegenwoordiger, die alsdan tevens verantwoordelijk is voor nakoming van het Lidmaatschap. Overload behoud zich het recht leden welke de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben te weigeren zonder opgaaf van rede.

3.3 Het Lidmaatschap gaat in op de dag van inschrijving en het eventueel betalen van het inschrijfgeld.

3.4 Bij inschrijving kan het Lid, of de wettelijk vertegenwoordiger, gevraagd worden een geldig identiteitsbewijs te tonen, zodat Overload de opgegeven identiteit kan controleren.

3.5 Het Lidmaatschap omvat de op de website aangeduide dienst waaraan een betalingsverplichting is verbonden en waarop de algemene voorwaarden en de Huisregels van toepassing zijn.

3.6 Het Lidmaatschap wordt aangegaan voor een Contracttermijn van onbepaalde tijd of 52 weken en is niet tussentijds opzegbaar of aan te passen naar een kleiner/goedkoper lidmaatschap of lidmaatschap met kortere opzegtermijn.

3.7 Het Lidmaatschap wordt na afloop van de Contracttermijn stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij het Lidmaatschap uiterlijk binnen de contractperiode (1 maand of 4 weken) voor de afloop van de Contracttermijn schriftelijk wordt opgezegd.

3.8 Een stilzwijgend verlengd Lidmaatschap kan te allen tijde worden opgezegd met een opzegtermijn van ten hoogte van de contractperiode (1 maand of 4 weken) .

3.9 Opzegging van het Lidmaatschap dient schriftelijk te worden gedaan. Dit kan door middel van het contacteren van Overload per post of per e-mail.

3.10 Onder bijzondere omstandigheden, zoals langdurige ziekte of blessure, kan een schriftelijk coulanceverzoek worden ingediend bij Overload. Een dergelijk verzoek moet deugdelijk worden onderbouwd met bewijs, zoals een verklaring van een arts. Overload is geheel vrij in de beoordeling en de eventuele afwijzing van dit verzoek.

3.11 Het Lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

3.12 Gedurende een bedenktijd van veertien kalenderdagen na aangaan van het Lidmaatschap, heeft het Lid de mogelijkheid om het Lidmaatschap kosteloos te herroepen.

3.13 Overload behoud zich het recht een nieuw lid te weigeren zonder opgaaf van rede.

3.14 Overload behoud zich het recht nieuwe leden te weigeren wanneer het ledental haar maximum heeft bereikt.

Artikel 4: Administratiekosten en Abonnementsgeld

4.1 Aan inschrijving kunnen door Overload administratiekosten worden verbonden die door het Lid zijn verschuldigd.

4.2 Abonnementsgeld dient per automatische incasso in Euros te worden betaald.

4.3 Abonnementsgeld dient vóór het einde van de contractperiode (1 maand of 4 weken) vooruit te worden betaald. Als uiterste betaaldag geldt de laatste dag van de betreffende voorafgaande de contractperiode (1 maand of 4 weken).

4.4 Het Lid geeft door afsluiting van het Lidmaatschap toestemming voor automatische incasso van eventuele administratiekosten, het Abonnementsgeld en eventuele incassokosten.

4.5 Overload behoudt zich het recht voor om het Abonnementsgeld van het Lidmaatschap eenzijdig aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte of het tarief van de BTW.

4.6 Overload behoudt zich eveneens het recht voor om het Abonnementsgeld van het Lidmaatschap jaarlijks te indexeren met maximaal 20%. Indien deze indexering tijdens de eerste 3 maanden van het Lidmaatschap wordt doorgevoerd, dan heeft het Lid het recht om deze indexering te weigeren.

4.7 Overload behoudt zich daarnaast het recht voor om het Abonnementsgeld van een stilzwijgend verlengd Lidmaatschap eenzijdig aan te passen. Een Lid die deze wijziging niet wenst te accepteren, heeft het recht om het Lidmaatschap te beëindigen met ingang van de datum waarop het eenzijdig aangepaste Abonnementsgeld in werking treedt.

Artikel 5: Niet-nakoming en ontbinding

5.1 In geval van niet-tijdige betaling, waaronder in geval van terugboeking van Abonnementsgeld dat door middel van automatische incasso werd geïncasseerd, is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim.

5.2 Te late of onvolledige betaling van het Abonnementsgeld geeft Overload het recht om het Lid toegang tot de sportschool te weigeren, zonder dat dit op enigerlei wijze afbreuk doet aan de verplichting van het Lid om zijn betalingsverplichting(en) na te komen.

5.3 Indien het Lid het Abonnementsgeld niet tijdig betaalt, dan wordt er eenmaal een herinnering verzonden. Blijft tijdige betaling uit dan wordt daarna een schriftelijke aanmaning verzonden waarin het Lid wordt aangemaand om alsnog binnen veertien dagen te betalen. Blijft tijdige betaling ook daarna uit, dan is het Lid incassokosten verschuldigd van 15% met een minimum van € 50, en heeft Overload tevens aanspraak op de wettelijke rente.

5.4 Indien betaling van het Abonnementsgeld ook na herinnering en aanmaning, zoals omschreven in het voorgaande artikellid, uitblijft, dan wordt het (resterende) Abonnementsgeld over de volledige Contracttermijn direct opeisbaar. Tevens heeft Overload alsdan het recht om het Lid toegang tot de sportschool te weigeren, totdat alle openstaande vorderingen, zoals administratiekosten, Abonnementsgeld en incassokosten, volledig zijn betaald.

5.5 Overload heeft het recht om (de inning van) zijn vordering(en) op het Lid uit handen te geven aan een incassobureau en/of gerechtsdeurwaarder en/of advocaat, alsmede vorderingen over te dragen aan een derde partij, waaronder aan een factormaatschappij.

5.6 Overload heeft het recht om het Lidmaatschap direct en zonder ingebrekestelling of mededeling te beëindigen in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering, onderbewindstelling of ondercuratelestelling van het Lid. In deze gevallen wordt het (resterende) Abonnementsgeld over de volledige Contracttermijn direct opeisbaar.

Artikel 6: Persoonsgegevens

6.1 Door inschrijving geeft het Lid toestemming aan Overload om zijn/haar gegevens (geautomatiseerd) te verwerken en op te slaan in de administratie van Overload zodat deze ten behoeve van het Lidmaatschap gebruikt kunnen worden.

6.2 Overload verwerkt de persoonsgegevens van het Lid met inachtneming van de toepasselijke weten regelgeving inzake privacy, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens. Overload verwerkt persoonsgegevens voor onder andere het verlenen van zijn diensten, het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen, het innen van vorderingen, waar onder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen alsmede andere activiteiten van intern beheer, het onderhouden van contacten met leden, het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole, het verlenen van medewerking aan de heffing of invordering van belastingen of de uitvoering of toepassing van wetgeving.

6.3 Wijzigingen in persoonsgegevens van het Lid, zoals adres- of bankgegevens, dienen direct schriftelijk aan Overload te worden doorgegeven. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen, als gevolg waarvan Overload kosten dient te maken om deze nieuwe persoonsgegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

6.4 Elk lid dient er op bedacht te zijn dat Overload in haar vestiging cameratoezicht toepast en deze camerabeelden bewaard kunnen worden en live bekeken kunnen worden.

Artikel 7: Faciliteiten, lesroosters en openingstijden

7.1 Overload behoudt zich het recht voor om tussentijds wijzigingen aan te brengen in aangeboden diensten, lesroosters en openingstijden.

7.2 Overload behoudt zich het recht voor om de sportschool te sluiten op algemeen erkende feestdagen.

7.3 Overload behoudt zich tevens het recht voor om de sportschool vanwege vakantie te sluiten met een maximum van 14 dagen per jaar.

7.4 Overload behoudt zich eveneens het recht voor om de sportschool te sluiten voor 14 dagen per jaar wegens noodzakelijke reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.

7.5 Overload behoudt zich eveneens het recht voor om de sportschool te sluiten naar aanleiding van een overheidsmaatregel of -advies.

7.6 In de in dit artikel bedoelde situaties van sluiting is Overload geen restitutie van Abonnementsgeld verschuldigd.

7.7 Leden dienen uiterlijk 30 minuten voor sluiting binnen te zijn, daarna kan hen de toegang worden geweigerd.

7.8 Overload behoud zich het recht een reserveringssysteem te implementeren.

Artikel 8: Huisregels

8.1 Overload hanteert Huisregels die voor elk Lid van toepassing zijn. Huisregels kunnen eenzijdig door Overload worden aangepast.

8.2 Bij overtreding van de Huisregels heeft Overload, onder meer afhankelijk van de ernst van de overtreding en eventuele recidive, het recht om het Lid voor een (langdurige) periode de toegang tot de sportschool te ontzeggen of het Lidmaatschap per direct te beëindigen, zonder dat dit afbreuk doet aan de verplichting van het Lid om het Abonnementsgeld volledig te blijven voldoen.

8.3 Het is niet toegestaan om rookwaren, alcohol of drugs te gebruiken binnen de sportschool van Overload. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van het Lidmaatschap, zonder dat dit afbreuk doet aan de verplichting van het Lid om het Abonnementsgeld volledig te blijven voldoen.

8.4 Overload is gerechtigd om op elk tijdstip identificatie van een Lid te vragen om zijn/haar Lidmaatschap te controleren.

8.5 Indien het bewijs van Lidmaatschap verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Overload is gerechtigd hiervoor redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 9: Veiligheid, aansprakelijkheid en overmacht

9.1 Overload is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in de sportschool. Geadviseerd wordt om waardevolle zaken niet mee te nemen naar de sportschool.

9.2 Het Lid is zich ervan bewust dat het uitoefenen van sport risicos met zich meebrengt. Het Lid verklaart door inschrijving ofwel (volledig) gezond te zijn om gebruik te maken van de diensten van Overload, ofwel om in andere gevallen bewust volledig voor eigen risico deel te nemen aan sportactiviteiten. Het Lid zal bij twijfel omtrent zijn gezondheid vooraf zijn huisarts raadplegen.

9.3 Overeenkomsten tussen Overload en het Lid en/of hieruit voortvloeiende en/of verbandhoudende verbintenissen zijn enkel inspanningsverbintenissen.

9.4 Derden kunnen geen rechten ontlenen aan (de uitvoering van) het Lidmaatschap en/of resultaten of gevolgen daarvan. Het Lid vrijwaart Overload tegen alle aanspraken van derden, kosten van juridische bijstand daar onder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit het Lidmaatschap.

9.5 Ongelukken en/of schade en de daaruit voortvloeiende of daarmede samenhangende kosten en/of aansprakelijkheden, die als gevolg van de beoefening van enigerlei (sport)activiteit binnen de sportschool ontstaat, is voor eigen verantwoording en risico van het Lid, behoudens voor zover er sprake zou zijn van opzet of bewuste roekeloosheid door Overload.

9.6 Alle vormen van aansprakelijkheid van Overload, jegens het Lid of mogelijke derden, voor alle vormen van schade, die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering van) het Lidmaatschap, zijn, in ieder geval, beperkt tot het bedrag of de bedragen die in het desbetreffende geval uit de hoofde van de door Overload gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

9.7 Een mogelijke aanspraak op schadevergoeding van het Lid vervalt voorts in ieder geval zes maanden nadat het Lid bekend wordt, of bekend had behoren te zijn, met de schade die direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis en/of omstandigheid waarvoor Overload aansprakelijk is, zou kunnen zijn of op enigerlei wijze wordt of kan worden gehouden.

9.8 Overload is in geval van overmacht of bij externe verhinderende omstandigheden die niet aan zijn schuld zijn te wijten, niet gehouden tot nakoming van enige verplichting.

Artikel 10: Onrechtmatige uitoefening Personal Training Activiteiten of promotieactiviteiten

10.1 Het is een Lid verboden om Personal Training Activiteiten te verrichten in een Overload vestiging zonder toestemming van Overload.

10.2 Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van Overload.

Artikel 11: Slotbepalingen

11.1 Op deze overeenkomst in Nederlands recht van toepassing.

11.2 Indien Overload wordt overgenomen door een andere eigenaar, wordt de Overeenkomst voortgezet met de nieuwe eigenaar als contractspartij.
© 2021 OVERLOAD B.V.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram